farhad  ehsani

153 Likes Like

iran mazandaran qaemshahr   

Master   مدیریت

Occupation:  ... هیچکدام از ما نمی دانیم چقدر زمان در دنیا برایمان باقی مانده است. آن چه که در انتها باقی می ماند، اعمال، خاطره های بجای مانده و احساسی است که در دیگران ایجاد کرده اید و آن چه که می خواهید بجای بگذارید مردمی است که همیشه شما را با عشق یاد کنند ...

University:   ... وقتی پرنده ای زنده است ... مورچه ها را می خورد، وقتی می میرد ... مورچه ها او را می خورند! زمانه و شرایط در هر موقعی می تواند تغییر کند ... در زندگی، هیچ کسی را تحقیر یا آزار نکنید. شاید امروز قدرتمند باشید ... اما یادتان باشد، زمان از شما قدرتمندتر است!!! یک درخت میلیون ها چوب کبریت را می سازد ... اما وقتی زمانش برسد ... فقط یک چوب کبریت برای میلیون ها درخت کافیست ... پس خوب باشید و خوبی کنید ... , School:   ... برای همه خوب باش؛ آنکس که فهمید همیشه به یادت خواهد بود ... و آنکس که نفهمید روزی برای تمام خوبیهات دلتنگ می شود ...

Please login to continue:


Sign up
I forgot my password