فرهاد  صادقی

1 Likes Like

iran tehran    

Ph.D.   مدیریت اجرایی

Occupation:  مدیرعامل شرکت و مدرس دانشگاه

University:   علوم و تحقیقات, School:   دانش

Please login to continue:


Sign up
I forgot my password