×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم
 -

زندگى كرديم اما باختيم كاخ خود را روى دريا ساختيم لمس بايد كرد اين اندوه را بر كمر بايد كشيد اين كوه را زندگى را با همين غم ها خوش است با همين بيش و همين كم ها خوش است زندگى را خوب بايد آزمود اهل صبر و غصه و اندوه بود باختيم و هيچ شاكى نيستيم بر زمين خورديم و خاكى نيستيم