مرحله 1 - لطفا فرم زیر را کامل نمایید

الف -خودتان را معرفی کنید

/ /

دین شما

ب- در سایت اکانت ایجاد نمایید

ج- محل سکونت خود را مشخص نمایید

 

د- اطلاعات تماسی شما

از قرار دادن www قبل از آدرس ایمیلتان خود داری کنید مگر اینکه ایمیلتان به این اسم ساخته شده باشد