***m e h r d a d*** - ***y*** ***m e h r d a d***

تيم تاج از قديم تا حالا هم خودش هم طرفداراش هاي كلاس بودند هستند و خواهند بود .ركورد دار قهرماني تو ايرانيم تو تيماي ايراني هم بهترين تيم آسيا هستيم